خبر

ایجاد یک بانک جدید هندی برای همکاری با تجار ایرانی .